عشق میگن به این

<a href=

[ یکشنبه 19 بهمن 1393 ] [ 07:50 ب.ظ ] [ پوریا صادقی ]

نامم را پاک کردی.......

ﻧﺎﻣﻢ ﺭﺍ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩﯼ ... ﯾﺎﺩﻡ ﺭﺍ ﭼﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟
ﯾﺎﺩﻡ ﺭﺍ ﭘﺎﮎ ﮐﻨﯽ ... ﻋﺸﻘﻢ ﺭﺍ ﭼﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟
ﺍﺻﻼ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﭘﺎﮎ ﮐﻦ
ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺩﺍﺭﯼ
ﺍﺯ ﻣﻦ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻢ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ...
ﻓﻘﻂ ﺑﮕﻮ ﺑﺎ ﻭﺟﺪﺍﻧﺖ ﭼﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟
ﻧﮑﻨﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ؟
ﻧــــــــــــﻪ ! ﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ...
ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﯽ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﯽ ﺭﺍ ﭘﺎﮎ ﮐﻨﯽ


[ سه شنبه 21 بهمن 1393 ] [ 02:04 ب.ظ ] [ پوریا صادقی ]

فقر چیست؟......

فقر چیست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟   
(حتما بخونید)
.
.
.
ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :
دوتا ﺍﻟﻨﮕﻮ ﺗﻮﯼ ﺩﺳﺘﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ دوتا ﺩﻧﺪﻭﻥ ﺧﺮﺍﺏ ﺗﻮﯼ ﺩﻫﻨﺖ.

ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ:
 ﺭﻭﮊ ﻟﺒﺖ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﻧﺦ ﺩﻧﺪﻭﻧﺖ ﺗﻤﻮﻡ بشه.
ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :
ﻣﺎﺟﺮﺍﯼ ﻋﺮﻭﺱ ﻓﺨﺮﯼ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﻭ ﺯﻥ ﺻﯿﻐﻪ ﺍﯼ ﭘﺴﺮ ﻭﺳﻄﯿﺶ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺣﻔﻆ ﺑﺎﺷﯽ ﺍﻣﺎ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﻭ ﻧﺪﻭﻧﯽ.

ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :
ﺗﻮﯼ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺁﺷﻐﺎﻝ ﺑﺮﯾﺰﯼ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻤﯿﺰﯼ ﺧﯿﺎﺑﻮﻧﻬﺎﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯽ.

ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺸﯽ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺭﻭ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﯽ.
ادامه مطلب
[ دوشنبه 20 بهمن 1393 ] [ 07:28 ب.ظ ] [ پوریا صادقی ]

شبی از شب ها.......

شبی از شبها تو به من گفتی که شب باش: من که شب بودم و شب هستم و شب خواهم بود به امیدی که تو فانوس شب من باشی


[ دوشنبه 20 بهمن 1393 ] [ 03:10 ب.ظ ] [ پوریا صادقی ]

از عارفی پر سیدند.....

از عارفى پرسیدند: روى نگین انگشترم چه حك كنم كه وقتى شادم به آن بنگرم و وقتى غمگین شدم به آن نظر كنم؟ گفت: حك كن میگذرد...!!!


[ یکشنبه 19 بهمن 1393 ] [ 04:35 ب.ظ ] [ پوریا صادقی ]

پسر پولکی.....

ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻣﯿﮕﺸﺖ ﭘﺴﺮ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﻣﯿﺪﯾﺪ ﮎ ﺭﻭﺑﺮﻭﯼ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻟﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮﺭﻭﺯ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﯿﺪﯾﺪ،ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺮﺍﺵ ﻋﺎﺩﯼ ﺷﺪ . ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﭘﺴﺮﻩ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺎﺍﺩﺏ ﺑﻮﺩ ﺑﻄﻮﺭﯾﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩ ﻭﺳﺮﺵ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮﺩ .ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩﺵ ﺭﻭﺑﺮﻭﯼ ﻣﻨﺰﻝ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪ،ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﯽ ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﻮﺩ ﭼﻮﻥ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ" ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ 

ادامه مطلب
[ شنبه 18 بهمن 1393 ] [ 07:23 ب.ظ ] [ پوریا صادقی ]

خنده دار

دیدین تو این فیلما بچه تو خواب جیـــــــــــغ میکشه بعد بابا مامانش میان کلی بغلش میکنن بوسش میکنن ؟؟
 

اینا همش چرتو پرته!!

من یه شب تـــو خواب جیـــــــــــــــــغ کشیدم بابام بیدار شد همچون لگـــــــــدی زد تو شیکمم که دیگه از بچگی تا حالا نتونستم جیـــــــــغ بکشم :|

 

فک کنم کلا جیـــغ دونــم پــــاره شده!!!!


[ شنبه 18 بهمن 1393 ] [ 05:33 ب.ظ ] [ پوریا صادقی ]

قلب هرکس به اندازه ی مشت گره کرده اش است.....

ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﻗﻠﺐ ﻫﺮﮐﺲ
ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﺸﺖ ﮔﺮﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺵ ﺍﺳﺖ ...
ﻣﺸﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ...
ﻭ ﺧﯿﺮﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻧﮕﺸﺘﻬﺎﯼ ﮔﺮﻩ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﻡ ...
ﺩﺳﺘﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺎﻧﻢ ﻭ ﺩﻭﺭﺗﺎﺩﻭﺭﺵ ﺭﺍ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ...
ﭼﻘﺪﺭ ﮐﻮﭼﮏ ﻭ ﻧَﺤﯿﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻠﺒﻢ !
ﺩﺭ ﻋﺠﺒﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺤﯿﻒ ! ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻡ ﺁﻭﺭﺩﻩ !
ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻨﮓ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ... ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﺯﻣﯿﻦ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻬﻢ ﺑﺪﻭﺯﻡ !
ﻭﻓﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ ... ﭼﻨﮓ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﯾﻢ ﻭ ﻧﻔﺲ ﺭﺍ ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ...
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﻭ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ...
ﻣﻮﺝ ﻣﻮﺝ ﺍﺷﮏ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ ﺳﺮﺍﻍ ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﻢ ...
ﺩﺭ ﻋﺠﺒﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺤﯿﻒ....   
                              احمد شاملو


[ جمعه 17 بهمن 1393 ] [ 07:00 ب.ظ ] [ پوریا صادقی ]

سه بوسه ی انسان......

انسان با 3 بوسه تکمیل میشود:

1)بوسه مادر که با آن پا به عرصه خاکی میگذارد

2) بوسه عشق که با آن یک عمر زندگی میکند

3)بوسه خاک که با آن پا به عرصه ابدیت میگذارد


[ جمعه 17 بهمن 1393 ] [ 04:38 ب.ظ ] [ پوریا صادقی ]

به سلامتی مادر.....

به سلامتی مادرایی که می تونند تا 10 تا فرزندشونا 
نگهداری کنند اما 10 فرزند نمی تونند
 از یک مادر
 نگهداری کنند!
به سلامتی مادری که وقتی غذا سرسفره کم میاد 
،اولین کسی که سیره اونه!


[ پنجشنبه 16 بهمن 1393 ] [ 07:27 ب.ظ ] [ پوریا صادقی ]

عاشقانه.....

ما انسان ها مثل مدادرنگی هستیم...
شاید رنگ مورد علاقه یکدیگرنباشیم!!! 
اما روزی ...
برای کامل کردن نقاشیمان؛ 
دنبال هم خواهیم گشت !...به شرطی که اینقدر نتراشیم همدیگر را تا حد نابودی


[ پنجشنبه 16 بهمن 1393 ] [ 07:11 ب.ظ ] [ پوریا صادقی ]

غمگین......

کاش زندگی از آخر به اول بود..

 پیر بدنیا می آمدیم..
آنگاه در رخداد یک عشق جوان میشدیم..
سپس کودکی معصوم می شدیم ودر 
نیمه شبی با نوازش های مادر آرام میمردیم...!!!


[ چهارشنبه 15 بهمن 1393 ] [ 07:16 ب.ظ ] [ پوریا صادقی ]

دنیا جایی است......

دنیاجاییست که وقتی زانوهایت راازشدت تنهایی بغل گرفته ای به جای اینکه دردت رابپرسندبرایت پول خردمیریزند...!!!


[ چهارشنبه 15 بهمن 1393 ] [ 03:10 ب.ظ ] [ پوریا صادقی ]

بی مزه......

گوشیه دوس دخترمو گرفتم رفتم تو مخاطبینش گفتم رضا کیه گفت دوست اجتماعی، گفتم جواد کیه گفت همکلاسی کلاس زبانم، گفتم علی کیه گفت حکم داداشمو داره، گفتم سعید کیه گفت آدم یه همکلاسی که نداره
گفتم آرزو کیه؟؟؟؟؟
گفت: تویی گذاشتم مادرم شک نکنه


[ سه شنبه 14 بهمن 1393 ] [ 07:16 ب.ظ ] [ پوریا صادقی ]

به همین راحتی........

افسانه را رها کن ، دوری دوستی کدام است ؟
فاصله هایند که دوستی را میبلعند
من اگر نباشم دیگری جایم را پر میکند ، به همین سادگی


برچسب ها: عاشقانه،
[ سه شنبه 14 بهمن 1393 ] [ 03:06 ب.ظ ] [ پوریا صادقی ]

وفا....

دیگر از وفا هم میترسم، از آن روزی که سگ گله را با گرگ دیدم...!

[ دوشنبه 13 بهمن 1393 ] [ 06:39 ب.ظ ] [ پوریا صادقی ]

راز شاد کامی

بزرگی میگفت راز شادکامی در این است که :

به اندازه ای که تلاش کرده ایم آرزو کنیم،

یا هر آرزو یی داریم ، از این به بعد به اندازه اش تلاش کنیم ...[ پنجشنبه 9 بهمن 1393 ] [ 07:03 ب.ظ ] [ پوریا صادقی ]

خوشبخت

آدمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودی موفق میگردد

ولی او می خواهد خوشبخت تر از دیگران باشد و این مشکل است

زیرا او دیگران را خوشبخت تر از انچه هستند تصور میکند

( مونتسکیو)[ پنجشنبه 9 بهمن 1393 ] [ 05:00 ب.ظ ] [ پوریا صادقی ]

دنیای نامرد

عکاسی از دخترکی دستفروش ک زیرباران جوراب میفروخت عکسی گرفت... آن عکس بهترین عکس سال شد... عکاس بهترین عکاس سال شد و جایزه گرفت... کتابی درمورد آن عکس نوشته شد... نویسنده اش بهترین نویسنده شد و جایزه ای گرفت... از آن کتاب فیلمی ساخته شد...آن فیلم پر بیننده ترین فیلم شد... تمام عوامل سازنده آن فیلم جوایزی گرفتند و تحسین شدند...
 ولی آن کودک دستفروش هنوز دستفروشی میکند!!!!!
            "دنیای ما این چنین است"


[ دوشنبه 6 بهمن 1393 ] [ 07:15 ب.ظ ] [ پوریا صادقی ]

خدا........

قطاری سوی" خدا" میرفت,همه مردم سوار شدند...به بهشت که رسیدن همه پیاده شدن...و فراموش کردن که مقصد"خدا"بود نه بهشت.

[ دوشنبه 6 بهمن 1393 ] [ 06:21 ب.ظ ] [ پوریا صادقی ]

کاش بدانی.....

کاش بدانی امروز چندبارفرو ریختم از دیدن کسی که تنها لباسش شبیه توست 


[ دوشنبه 6 بهمن 1393 ] [ 03:47 ب.ظ ] [ پوریا صادقی ]

دوست دارم به زبان های مختلف

اینم ,,دوست دارم,, به 24زبان مختلف

افغانی:صدقه توشونم*
انگلیسی:آی لاو یو*
ایتالیایی:تی آمو*
اسپانیایی:تی کویرو*


ادامه مطلب
[ شنبه 4 بهمن 1393 ] [ 07:10 ب.ظ ] [ پوریا صادقی ]

احساسات.....

....لعنت به هرچی فاصله اس تو دنیا...!  
.
.
.
.
.
.
.
.
.چرا اتاق من باید اینقدر از یخچال دورباشه آخه...! 

چیه ?! فکر کردی پست شکست عشقیه.. 
نه عزیزم  از این قرتی بازیا نداریم..


[ شنبه 4 بهمن 1393 ] [ 03:27 ب.ظ ] [ پوریا صادقی ]

سخن زیبا....

چه زیبا گفت مترسک
وقتی نمیشود رفت همین یک پاهم اضافیست...


[ چهارشنبه 1 بهمن 1393 ] [ 07:20 ب.ظ ] [ پوریا صادقی ]

پر مفهوم......

ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺭﺱ، ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ بازیگوشى ﺑﻪ ﻧﺎﻡ
ﺟﻌﻔر درس میخواند. ﺭﻭﺯﯼ
معلمش كه از شیطنت های او به تنگ آمده بود با او دعوای سختی كرد و به او گفت كه در آینده هیچ چیز نمیشود. جعفر آنقدر در مقابل هم كلاسیهایش خجل شد كه مدرسه خود را عوض كرد و تا سالها كسى از او خبر نداشت.
بیست ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﺑﻌﻠﺖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﻗﻠﺒﯽ ﺩﺭﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﺑﺴﺘﺮﯼ ﺷﺪ ﻭ ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ، ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩ، ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﻪ ﻫﻮﺵ ﺁﻣﺪﻥ، ﺩﮐﺘﺮﺟﻮﺍﻥ ﺭﻋﻨﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮﺩ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﯼ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯿﺰﺩ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻭﯼﺗﺸﮑﺮﮐﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺣﺮﻑ
ﺯﺩﻥ ﻧﺪﺍﺷﺖ. ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﻭ ﻟﺒﺎﻥ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ. ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺍﻣﺎ
ﺭﻧﮓ ﺻﻮﺭﺗﺶ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮﺩ. ﮐﻢ ﮐﻢ ﺻﻮﺭﺗﺶ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ
ﮐﺒﻮﺩ ﺷﺪﻥ ﺑﻮﺩ ﺗﺎﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎﻝ ﻧﺎﺑﺎﻭﺭﯼ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﮐﺘﺮ
ﺟﺎﻥ ﺑﺎﺧﺖ !ﺩﮐﺘﺮ ﻧﺎﺑﺎﻭﺭﺍﻧﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭼﻪ
ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ.ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺟﻌﻔﺮ
ﻧﻈﺎﻓﺘﭽﯽ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺩﻭﺷﺎﺧﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝ
ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠﺒﯽ ﺭﺍ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭﺷﺎﺭﮊﺭ ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﯼﺁﻥ ﺯﺩﻩ ﺍﺳﺖ!!

چیه؟ﻧﮑﻨﻪ ﯾﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﯾﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺩﻛﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﻭﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻓﺎ،   ﻧﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﺍﻻﻍ ﺭﻭ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ حرفا


[ سه شنبه 30 دی 1393 ] [ 03:20 ب.ظ ] [ پوریا صادقی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات